อนันธิตรา ดอนบันเทา

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Anantitra Donbanthao

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร
เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์สาขาการเงินการธนาคาร ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3610