กนิษฐา-200x200

ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Kanittha Sripirom

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
เชี่ยวชาญการสอนด้านบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ชั้น 4 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000