เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมของศิษย์เก่า และปรึกษาหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ