วันที่ 23 กันยายน 2559 สาขาวิชาการตลาด ได้สนับสนุนส่งนักศึกษา นายสิทธิกร ขุนพิลึกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสร้อยสุวรรณ และสมุนไพรพญาไพร
เข้าร่วมโครงการประกวดพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม(Appropriate Technology Contest)
จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการร่วมเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาชุมชน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
เพื่อรองรับThailand 4.0 โดยในครั้งนี้ทั้งสองทีมได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือในการเข้าแข่งขันในระดับชาติ ในพฤศิกายนต่อไป