เมื่อวันที่ 12-27 พฤษภาคม 2562 นางสาววิภา เนินพลับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น ในโครงการ START D UP CAMP จัดโดยบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นจำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย