ขอแสดงความยินดีกับ..นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ ได้แก่

👉นางสาวสุพัตรา จีนเพชร

👉นางสาวรังสินี ดิษวงษ์

👉นางสาวปารินัต ตันปิง

👉นางสาวอริสา ศรีทอง

👉นางสาวภัทราวดี ตาไว

👉นางสาวนิลาวรรณ คำทอง

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการนำเสนอไอเดีย สู่การเป็นธุรกิจสาร์ทอัพ “KPRU IDEA TO STARTUP 2022” และได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป