เมื่อวันที่ 21- 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน” ให้กับประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการ
ณ ศาลาอเนกประสงค์   หมู่ที่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ และบริเวณวัดวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร