เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆของคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร