เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.-15.30 น. โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดอบรมวิชาการและวิชาชีพ
เรื่อง “Internet Banking และ Financial Technology” เพื่อพัฒนาทักษะทางการเงินและการธนาคารให้แก่นักศึกษาในโปรแกรมวิชา
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร