วันที่ 1 เมษายน 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้ามาเยี่ยมชมกันถึงโรงงานผลิต ชมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทุกขั้นตอน และศึกษา แนวทาง กลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าแบรนด์ผ้าขาวม้า อิมปานิ