เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามสืบไป ณ บริเวณหน้า อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร