เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 โดยวิทยากรชื่อดัง รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แบ่งออกเป็นการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 51 เรื่อง และการนำเสนอโดยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 83 เรื่อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก