เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมเปิดภาเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร