เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่การท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง หรือนักศึกษากับอาจารย์ ณ โรงแรมน้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร