เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดประชุมโครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 โดยการ WORKSHOP ให้กับทางโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร