เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานมุทิตาจิต…อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ได่แก่ รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.ศรันย์ วงศ์คำจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.อรอนงค์ แจ่มผล คณะครุศาสตร์ เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ต่างทำงานด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญรุ่งเรือง ล้วนแล้วแต่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร