เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง…บุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์กร) โดยวิทยากร คุณภษร ศรีวิเศษ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ และจิตบริการให้ดีมากขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร