เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง 5 ขั้น ปั้นหุ่นดี สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ โดยวิทยากร นิพัทธ์พล บัวชาติ (โค้ชต่อ) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร