เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การควบคุมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ อบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาสู่อาชีพและนันทนาการ ในหัวข้อ “การพับเหรียญโปรยทาน และการพับดอกไม้จากใบเตย” โดยมี ดร.วรรณพรรณ​ รักษ์ชน และ ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลไทรงาม จำนวน 72 คน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลไทรงามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร