เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การควบคุมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร