เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.45 น.เป็นต้นไป ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมการประชุม :สัมมนาเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR Thai Qualifications Register) โดยวิทยากร คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม นิทัศน์ราชภัฏสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี