เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ทำไมต้องทำการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) และการออกแบบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ KM ROOM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร