เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏในยุค Disruptive University สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถาบันอุดมศึกษา” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การนำเสนอ “ผลงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (โครงการที่โดดเด่น) โดยผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน และการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง และนำเสนอผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT และแนวทางการพัฒนา พร้อมแบ่งกลุ่มจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร