เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การควบคุมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ อบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญา สู่อาชีพและนันทนาการ ในหัวข้อ “การทำน้ำยาซักผ้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล และอาจารย์วรางค์ รามบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลไทรงาม จำนวน 35 คน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลไทรงามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ เทศบาลตำบล ไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร