เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน กติกาการอยู่ร่วมกัน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งในกิจกรรมมีคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่มาร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการทุกคน พร้อมแนะนำตนเองให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร