เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ไหว้ครูโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อแสดงความเคารพและระลึก ถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร