เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง… “ การจดทะเบียนชมรม เครื่องมือประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุ และบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง” ให้กับชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ การจดทะเบียนชมรมผู้สูงอายุและการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม และฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร