วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการตลาด จัดโครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ” โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครอง พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการฯ และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลฯ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมบายศรีน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การเสวนาแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของนักศึกษา พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาการตลาด โดยเน้นการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่ทั้งนักศึกษาและชุมชน