วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  ได้ดำเนินโครงการจัดกาเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  ณ โรงแรมเดอะซายน์ สถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนักศึกษา เข้ารับการปฐมนิเทศ จากสถานประกอบการ ทั้งนี้นักศึกษาต้องเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะในสถานประกอบการเป็นเวลา 4 เดือน