เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบ TOEIC ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 จำนวน 50 คน เพื่อความเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนสอบ TOEIC ณ ห้องอบรม 11301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร