เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร