เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม New Normal โครงการสัมนาเปิดเส้นทางสู่การเป็นนักขายออนไลน์ ในช่วง Covid-19 โดยวิทยากร คุณคัชตา อมรลาภ และ คุณรวิวรรณ มานะสุบิน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคในการเป็นนักขายในช่วง Covid-19 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร