เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ” ซึ่งภายในงานมีศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการตลาด ได้แก่ นายอดิศักดิ์ แซ่หลี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านโชห่วย “แม่แดง” นางสาวนฤมล พุ่มพวง เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร และประกอบธุรกิจส่วนตัว และนางสาวสโรชา สมบูรณ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านนม “หน้าหมี-NAA’MHEE” และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน การทำงาน ให้แก่นักศึกษา และผู้ปกครองได้ฟัง นอกจากนี้ยังเป็นการพบปะระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนระหว่างกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร