เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 เพื่อฝึกซ้อมให้บัณฑิตสามารถรับปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง และพร้อมเพรียงกัน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร