เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เคล็ดลับการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์” ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่สนใจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร