วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบาร์เทนเดอร์และการครัว ในหัวข้อ “ดื่ม กิน เที่ยวเมืองกำแพงเพชร” ผ่านระบบออนไลน์ (MS-teams) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 94 คน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกด้านความสามารถและฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมและการครัว โดยมี อ.ประพล จิตคติ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม