วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.50 น. เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” พร้อมให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำนวน 60-70 คน ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เครดิตภาพถ่าย: โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์