วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา และ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้กับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ กำแพงเพชร และแม่สอด ที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร