วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566” โดยกิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา : บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ” โดยวิทยากร ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ. และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อมาให้ความรู้ และแนวทางในการดำเนินงาน จากนั้น เป็นกิจกรรมชี้แจงแนวทาง ระดมความคิด และนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร