วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเอกการเงิน และโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 16 คน ร่วมกับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านทุ่งสวน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพบก ฉก.ทพ.35 และกองทัพบก กรม.ทพ.35 ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำเขาโกรกปลากั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการชะลอน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยกักเก็บน้ำ และสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนป่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 41 คน ณ ป่าเขาโกรกปลากั้ง บ้านคลองลึก ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร