วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีมอบต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบ และ ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยได้เข้ารับต้นไม้ จำนวน 50 ต้น เพื่อนำมาปลูกในหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร