วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับมูลนิธิกำแพงพลเมือง และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่” ให้กับปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัด/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายแผน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรุงปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก