วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โปรแกรมวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว และอาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยคุณเกษร กันสุ่ม ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคุณกฤษณา สานเมทา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และอาจารย์ประพล จิตคติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการบริการวิชาการบนฐานบูรณาการด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการอบรมเกี่ยวกับหลักการพัฒนาและดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และออกแบบแนวปฏิบัติการวางระบบการจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตลาดชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่บ้านทุ่งสวน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสวน 1 ท่าน, สมาชิกหมู่บ้าน 33 ท่าน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสวน 4 ท่าน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

              จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และมีความคาดหวังให้ตลาดชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถจัดตั้งขึ้นได้