วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ และบริเวณแหล่งน้ำคูคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏำแพงเพชร