วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ 4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report :SAR (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report :SAR ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ SAR (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์, รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร