วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจหัวข้อ “แผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ FMS Young Startup ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งในส่วนของทีมนักศึกษาจากแม่สอด จำนวน 2 ทีม และทีมนักศึกษาจากกำแพงเพชร จำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 6 ทีม โดยการนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร