วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมหลักสูตร “Young YouTuber” ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งรูปแบบ Online ซึ่งเป็นการเรียนผ่านระบบ KPRU Mooc จำนวน 30 ชั่วโมงและแบบ Onsite อีก 30 ชั่วโมงจนครบ 60 ชั่วโมงตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ โดยวิทยากรหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ผู้ช่วยอธิการบดี (หัวหน้าทีมวิทยากร) ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง ดร.พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ธัญรดี บุญปัน นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อพัฒนา เนื้อหาในสื่อ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อประเภทต่างๆ สู่สาธารณชนได้ ซึ่งได้จัดทำเป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (Non-Degree) แบบโมดูล โดยโมดูลแรก คือ การสร้างไอดอล (Idol Creation) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั้งโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง และต่างอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร