วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีรำลึกวันราชภัฏ ประจำปี 2566 โดยภายในงานประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตราพระราชรัญจกร (องค์จำลอง) พิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีมอบรางวัลยกย่องและประกาศเกียรติคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร