วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี และนายอมร วรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป ฝ่ายงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ สถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับคณะ และระดับสถาบัน ได้หันมาเลือกใช้เกณฑ์นี้มากขึ้น ประกอบกับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการประเมินระดับสถาบัน สำนัก คณะ และหลักสูตร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร