วันที่ 25 มีนาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินจากองค์กรหรือสถาบันการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการบริหารจัดการการเงินของชุมชน เพื่อนำความรู้มาต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการเงินเพื่อชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 11 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร